Wyniki

Amber Dog 2017


3 September 2017 - IV Amber Dog Cup 2017
RESULTS A0Small: A0, J0, J0-IIMedium: A0, J0, J0-IILarge: A0, J0, J0-IIRESULTS A1Small: A1-IMedium: A1-ILarge: A1-IRESULTS A2Small: A2-IMedium: A2-ILarge: A2-IRESULTS A3Small: A3-IMedium: A3-ILarge: A3-IRESULTS OPENSmall: A-Open, J-OpenMedium: A-Open, J-OpenLarge: A-Open, J-Open


2 September 2017 - III Amber Dog Cup 2017
RESULTS A0Small: A0, J0, J0-IIMedium: A0, J0, J0-IILarge: A0, J0, J0-IIRESULTS A1Small: A1-IMedium: A1-ILarge: A1-IRESULTS A2Small: A2-IMedium: A2-ILarge: A2-IRESULTS A3Small: A3-IMedium: A3-ILarge: A3-IRESULTS OPENSmall: A-Open, J-OpenMedium: A-Open, J-OpenLarge: A-Open, J-Open


16 July 2017 - II Amber Dog Cup 2017
RESULTS A0Small: A0, J0, J0-IIMedium: A0, J0, J0-IILarge: A0, J0, J0-IIRESULTS A1Small: A1-IMedium: A1-ILarge: A1-IRESULTS A2Small: A2-IMedium: A2-ILarge: A2-IRESULTS A3Small: A3-IMedium: A3-ILarge: A3-IRESULTS OPENSmall: A-Open, J-OpenMedium: A-Open, J-OpenLarge: A-Open, J-Open


15 July 2017 - I Amber Dog Cup 2017
RESULTS A0Small: A0, J0, J0-IIMedium: A0, J0, J0-IILarge: A0, J0, J0-IIRESULTS A1Small: A1-IMedium: A1-ILarge: A1-IRESULTS A2Small: A2-IMedium: A2-ILarge: A2-IRESULTS A3Small: A3-IMedium: A3-ILarge: A3-IRESULTS OPENSmall: A-Open, J-Open, J+A OpenMedium: A-Open, J-Open, J+A OpenLarge: A-Open, J-Open, J+A Open


Klasyfikacja Pucharu Bursztynowego Psa 2015

19 kwietnia 2015 - I Zawody PBP 2015

WYNIKI KLASY A0


Small: A0, J0, J0-II


Medium: A0, J0, J0-II


Large: A0, J0, J0-II


WYNIKI KLASY A1


Small: A1-I, A1-II


Medium: A1-I, A1-II


Large: A1-I, A1-II


WYNIKI KLASY A2


Small: A2-I, A2-II


Medium: A2-I, A2-II


Large: A2-I, A2-II


WYNIKI KLASY A3


Small: A3-I, A3-II


Medium: A3-I, A3-II


Large: A3-I, A3-II


WYNIKI JUMPING OPEN


Small: SJ-Open


Medium: MJ-Open


Large: LJ-Open